the Degree Confluence Project { Main | Search | Countries | Information | Member Page }
 

All visits, starting from oldest, for Ġadāmis, Libya (#1 - #7)

29°N 10°E preview image29°N 10°E
135.1 km (83.9 miles) SSE of Ġadāmis, Nālūt, Libya
[incomplete] [06-Apr-05]
32°N 11°E preview image32°N 11°E
4.8 km (3.0 miles) NNW of Qabīlat Takūt, Nālūt, Libya
[23-Jun-06]
30°N 11°E preview image30°N 11°E
55.6 km (34.5 miles) ESE of Daraj, Nālūt, Libya
[23-Jun-06]
31°N 11°E preview image31°N 11°E
38.0 km (23.6 miles) E of Sīnāwin, Nālūt, Libya
[30-Jun-06]
29°N 10°E preview image29°N 10°E
135.1 km (83.9 miles) SSE of Ġadāmis, Nālūt, Libya
[19-Mar-07]
29°N 11°E preview image29°N 11°E
140.2 km (87.1 miles) SSE of Daraj, Nālūt, Libya
[22-Oct-09]
30°N 10°E preview image30°N 10°E
43.6 km (27.1 miles) WSW of Tfalfalt, Nālūt, Libya
[02-Nov-09]
Total listed: 7