W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Kazakhstan : Batys Qazaqstan

11.0 km (6.8 miles) NNW of Zhambyl, Batys Qazaqstan, Kazakhstan
Approx. altitude: 36 m (118 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 49°S 132°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: East view #3: South view #4: West view #5: GPS reading #6: Hunters

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  49°N 48°E  

#1: North view

(visited by Aleksandr Mashnikov, Natalia Mashnikova, Vladimir Slautenko, Tatiana Slautenko and Sergey Abbakumov)

English

Қазақ

30-Май-2013 – От 49°N 47°E к дороге R97 возвращались через посёлок Жарменке и далее на юго-запад по малозаметным, редко используемым степным дорогам. Там мы надеялись встретить асфальт, но наши надежды не оправдались. Трасса R97 – это глинисто-щебневый грейдер, который в дождливую погоду становится довольно опасным. Через 60 км свернули на юг. По песчаной степной дороге проехали 4 км. Последние 600 метров прошли пешком.

Точка расположена в районе песков Кыдыбай. Вокруг много песчаных бугров покрытых травянистой растительностью. Встречаются одинокие деревья. Птицы, живущие на этих деревьях, не боятся людей и подпускают к себе на расстояние 1,5–2 метра. Ближайший посёлок Жамбыл расположен в 11 км на юго-востоке. Вокруг точки несколько скотоводческих ферм. Точка – «бугры».

Следующая точка – 49°N 49°E. До неё около 80 км и у нас есть ещё четыре часа светлого времени.

English

30-May-2013 – From 49°N 47°E we headed toward R97 road, passing the village of Zharmenke and further South-West, onto almost unnoticeable, rarely used steppe roads. We hoped to find the asphalt-paved road there, by there were none. R97 road is a clayish grader, which tends to be rather dangerous during rainy weather. Having passed 60 km, we turned South and drove 4 km by the steppe sand road. The last 600 m we walked.

The confluence is situated in the sands of Kydybai. There are many sandy hillocks covered by grass. There are some isolated trees. The birds that live there are not afraid of people and let them to approach by the distance of 1,5-2 meters. The nearest village of Zhambyl is 11 km to the South-East. There are several cattle farms around the CP. The confluence is “hillocks”.

The next point was 49°N 49°E. To reach it we have to drive about 80 km. We have about four hours to do it before it gets dark.

Қазақ

30-Мам-2013 – 49°N 47°E нүктесінен R97 жолымен Жәрмеңке кенті арқылы кейін қарай қайттық, әрі қарай оңтүстік-батысқа, онша көрінбейтін, сирек қолданылған дала түздік жолмен жүрдік. Біз алдымыздан асфальт жол кездеседіме деп үміттеніп едік, ақталмады. R97 трассасы – жаңбырлы күні жүруге қауіпті болатын балшықты-шағыл тас жол. 60 шақырымнан кейін оңға қарай бұрылдық. Құмды дала түздік жолымен 4 шақырым өттік. Соңғы 600 метр жаяу жүрдік.

Бұл нүкте Кыдыбай құмды ауданында орналасқан. Айнала толған шөптесін өсімдіктермен күрмелген құмды адырлар. Кей жерлерде жалғыз тал-шыбықтар кездеседі. Бұл талдардағы құстар адамдардан қорықпайды екен, 1,5-2 метрге дейін өздеріне жақындатады. Бұдан кейінгі ең жақын мекен Жамбыл кенті 11 шақырым оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан. Нүктенің маңайы бірнеше мал шаруашылығы фермалары. Бұл нүкте – «адырлар».

Келесі нүкте 49°N 49°E. Оған дейін 80 шақырым және бізде әлі төрт сағат күндізгі жарық уақытымыз бар.


 All pictures
#1: North view
#2: East view
#3: South view
#4: West view
#5: GPS reading
#6: Hunters
ALL: All pictures on one page