W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Podlaskie

2.2 km (1.4 miles) NNE of Strzeszewo, Podlaskie, Poland
Approx. altitude: 120 m (393 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 53°S 158°W

Accuracy: 1 m (3 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View to the North #3: View to the East #4: View to the South #5: View to the West #6: GPS Reading #7: Ground Zero #8: Waiting dogs #9: Parking place #10: We go back to the car

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  53°N 22°E (visit #6)  

#1: The Confluence from 20 m Distance

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

07-Jun-2021 – Koniec planowanych atrakcji na letnim biwaku na Podlasiu tego dnia przypadł na godziny wczesne popołudniowe a uwieńczone zostały pomiarem punktu 53°N 23°E. Szybko podjąłem decyzję, by zmierzyć się jeszcze tego samego dnia z punktem 53°N 22°E.

Nowa trasa szybkiego ruchu S8 znakomicie ułatwiła nam szybką podróż, więc już przed godziną 17:30 byliśmy na miejscu. W Stara Jastrząbka zjazd z drogi asfaltowej na drogę polną w kierunku NE. Droga polna mocno zapiaszczona, z miejscami bardzo głębokimi koleinami. Udało się jednak dojechać do miejsca oddalonego od punktu około 250 m. Niestety znowu nie było gdzie zaparkować auta. Pomiędzy uprawnym polem a kępą drzew dostrzegłem ryzykowną, słabo wyjeżdżoną, nieco zarośniętą ścieżkę, biegnącą jednak w kierunku punktu. Wjazd na nią pokazał się jednak dość trudny, ponieważ wysokie koleiny i duże ilości piachu bardzo utrudniały wykonanie precyzyjnego skrętu. Jednak decyzja okazała się słuszna, a wysiłek owocny, bowiem po około 50 m wyprowadziła mnie na twarde solidne ściernisko z nawet wygodne miejsce do nawrócenia auta.

Tam zaparkowałem. Do punktu pozostało jednak jakieś 150–200 m, z czego znaczną część pokonałem wraz z moimi psami po ściernisku, wzdłuż rosnących łanów jakiegoś zboża. Tak osiągnąłem południk 22°E. Pozostało jednak kilkanaście metrów do pokonania w kierunku południowym. Trzeba było wejść w zboże. Psom nakazałem grzeczne czekanie na granicy pola a sam ostrożnie rozgarniając łany, by ich nie połamać, osiągnąłem równoleżnik 53°N, a tym samym punkt 53°N 22°E.

Dzięki dodatkowej antenie, wystawionej do góry na kiju (od miotły), odbiór sygnałów GPS był bardzo dobry i dokładność wynosiła 1 m. Psy bardzo grzecznie czekały na mnie na skraju pola, być może z powodu gorąca (w słońcu dochodziło do 27 stopni Celsjusza, pomimo później pory dnia) nie chciało im się biegać. Razem wróciliśmy do auta i po krótkim odpoczynku już bez przeszkód wróciliśmy na drogę asfaltową.

Specific information:

  • brak miejsca na drodze na zaparkowanie auta, ale po nieco ryzykownym wjeździe znalazłem wygodne miejsce na twardym ściernisku;
  • odległość do przejechania piaszczystą drogą polną: 1100 m bardzo piaszczystą, po deszczach może być nieprzejezdna dla samochodów z napędem na jedną oś, oraz dalsze 50 m zarośniętą drogą przez łąkę;
  • odległość od zamieszkanych domostw: 1000 m;
  • data i czas w punkcie: 7 czerwiec 2021, 17:30

English

07-Jun-2021 – The end of the planned attractions at the summer camp in Podlasie that day fell in the early afternoon hours and ended with the measurement of the point 53°N 23°E. I quickly made the decision to fight the same day with point 53°N 22°E.

The new expressway S8 made it easy for us to travel quickly, so we were there before 5:30 pm. In Stara Jastrząbka turn off the asphalt road onto a dirt road towards the NE. The dirt road is heavily sandy, with very deep ruts in places. However, we managed to reach a place about 250 m away from the point. Unfortunately, there was nowhere to park the car again. Between a cultivated field and a clump of trees, I saw a risky, poorly traveled, slightly overgrown path, but it ran towards the point. However, entering it turned out to be quite difficult, because high ruts and large amounts of sand made it very difficult to make a precise turn. However, the decision turned out to be right and the effort fruitful, because after about 50 m it led me to a hard solid stubble with even a comfortable place for a U-turn.

I parked there. However, there was still some 150–200 m to the point, a large part of which I covered with my dogs along the stubble, along the growing fields of some grain. This is how I reached the 22°E meridian. However, there are still several meters to overcome in the south direction. I had to go into the grain. I ordered the dogs to wait politely at the border of the field, and carefully parting the fields so as not to break them, I reached the parallel of 53°N, and thus the point 53°N 22°E.

Thanks to the additional antenna, placed upwards on a broom stick, the reception of GPS signals was very good and the accuracy was 1 m. The dogs were very politely waiting for me at the edge of the field, perhaps because of the heat (in the sun it reached 27 degrees Celsius, despite the later time of day) they did not want to run. Together we returned to the car and after a short rest we returned to the asphalt road without any problems.

Dane szczegółowe:

  • there's no space on the road to park the car, but after a somewhat risky drive I found a comfortable place on hard stubble;
  • distance to drive on a sandy dirt road: 1100 m very sandy, after rain it may be impassable for cars with two-wheel drive, and a further 50 m along an overgrown road through a meadow;
  • distance from inhabited houses: 1000 m;
  • date and time at point: June 7, 2021, 17:30


 All pictures
#1: The Confluence from 20 m Distance
#2: View to the North
#3: View to the East
#4: View to the South
#5: View to the West
#6: GPS Reading
#7: Ground Zero
#8: Waiting dogs
#9: Parking place
#10: We go back to the car
ALL: All pictures on one page