W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Podkarpackie

2.2 km (1.4 miles) SSW of Drabinianka, Podkarpackie, Poland
Approx. altitude: 201 m (659 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 158°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View to the West #3: View to the North #4: View to the East #5: 360° Panorama #6: GPS Reading #7: The Confluence Hunters #8: The Entrance to the Allotment #9: Southern Suburb of Rzeszów #10: Little Church in Rzeszów

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 22°E (visit #4)  

#1: The Confluence - View to the South

(visited by Rainer Mautz and Elionora)

29-Apr-2006 --

Wersja polska

English

This is the 9th visit out of an 11-confluences-hunt along the 50-degree latitude line. The trip starts at 50°N 13°E and follows our previous hunt westwards along the 50 degree line.

After a successful visit of 50°N 21°E, we continued our trip eastwards on the road no.4 from Tarnów. It was again a simple hop from one confluence to another, since we just had to continue on that road until we reached the city of Rzeszów.

Rzeszów is a city in south-eastern Poland with a population of 164,000. Its many historic buildings include a 17th-century castle and an 18th-century town hall. It is located on both sides of the Wislok river and the largest academic centre in south-eastern Poland. Because Rzeszów is located on the international route number 4, connecting Germany and Ukraine, the traffic is high, but the road does not go through the centre due to a new transit road that passes through the southern districts.

The motorized confluencer just needs to stay on that transit road until there is a turnoff towards Drabinianka towards south and follow some periphery roads for 2 km until the allotment named ‘P.O.D. NAD STRUGIEM’ appears. There is a parking lot in front of the gate (140 m to the confluence) and one has to follow straight through the allotment until Strug River is reached.

We chose this confluence to be the prettiest of our trip – may be because it was sunny and pleasant – but also due to the flowers all around and its location right above the river. At the time of our visit – a sunny Saturday afternoon in May – people were working in their gardens. After documenting the confluence and filling out our booking sheet, we made a pleasant walk through the garden colony before we headed to the next confluence point.

By the way, the nearest confluence is only 500 m away from 50°N 22°E – that’s where Strug River flows into Wislok River!

CP visit details:

 • Time at the CP: 14:45 a.m.
 • Driving time to get to the CP: 1 hour 45 minutes
 • Driving distance: 87 km from 50°N 21°E
 • Distance of car parking: 139 m
 • Distance to a track: 0 m
 • Distance to a road: 150 m
 • Distance to houses: 20 m
 • Topography: flat, a 5 m steep slope down to the river.
 • Minimal distance according to GPS: 0.76 m
 • Position accuracy at the CP: 4 m
 • GPS height: 199 m
 • Vegetation: lawn (directly on the spot), towards the river several species of trees (beech, birch, conifer trees) and a variety of flowers in the garden lands (tulips, daffodils, currants etc..).
 • Weather: sunny, 22° C (felt temperature)
 • Specialities: Unique location right at the upper river bank. Directly on a lawn – nice place to have a picnic.
 • Description of the CP: In South-Eastern Poland just south of Rzeszów, between the river Strug and a allotment. Garden huts all-around. In 3 m distance, there is a concrete tower of an overhead power line.
 • Given Name: The Flower Garden Confluence

Story continues at 50N 23E.

Wersja polska

To jest dziewiąte z wyprawy na 11 przecięć wzdłuż równoleżnika 50 N. Podróż zaczyna się na 50°N 13°E i nastąpiła po naszej poprzedniej wyprawie na zachód po równoleżniku 50 N.

Po odwiedzeniu of 50°N 21°E, kontynuowaliśmy naszą podróż na wschód drogą nr. 4 z Tarnowa. To był znowu prosty przeskoz z jednego przecięcia na drugie bo po prostu jechaliśmy dalej drogą którą dotarliśmy do Rzeszowa.

Rzeszów to miasto w południowo-wschodniej Polsce, 164,000 mieszkańców. Ma wiele zabytków, wśród nich 17-to wieczny zamek i 18-to wieczny ratusz. Leży na obu brzegach Wisłoka i jest największym centrum akademickim w południowo-wschodniej Polsce. Ponieważ Rzeszów znajduje się na międzynarodowej drodze numer 4, łączącej Niemcy i Ukrainę, ruch drogowy jest duży ale dzięki obwodnicy droga nie przejeżdża przez centrum tylko przez południowe dzielnice miasta.

Zmotoryzowany łowca przecięć po prostu musi jechać tą obwodnicą aż do zjadu na Drabiniankę na południe i potem jechać tą drogą przez 2 km aż pojawią się ogródki działkowe zwane ‘P.O.D. NAD STRUGIEM’. Jest tam parking przy głównej bramie (140 m do przecięcia).to the confluence) i trzeba iść prosto przez ogródki aż do rzeki Strug.

Uznaliśmy to przecięcie za najładniejsze w naszej podróży - może ponieważ było słonecznie i przyjemnie, ale także dzięki kwiatom dookoła i dzięki położeniu nad rzeką. W czasie naszej wizyty - słoneczne sobotnie popołudnie w maju - ludzie pracowali w ogródkach. Po wykonaniu dokumentacji przecięcia i wypełnieniu naszych formularzy, zrobiliśmy sobie przyjemny spacer po działkach a potem udaliśmy się w drogę do następnego przecięcia.

Przy okazji - następne 'złączenie' jest tylko 500 metrów od 50°N 22°E – ujście rzeki Strug do Wisłoka.

Szczegóły techniczne:

 • Na przecięciu: 14:45
 • Czas dojazdu do przecięcia: 1 godzina 45 minut
 • Dystans przejechany: 87 km z 50°N 21°E
 • Odległość do parkingu: 139 m
 • Odległość do ścieżki: 0 m
 • Odległość do drogi: 150 m
 • Odległość do zabudowań: 20 m
 • Topografia: płasko, na 5 metrowej wysokości brzegu rzeki
 • Odległość do przecięcia według GPS: 0.76 m
 • Dokładność pozycji: 4 m
 • Wysokość: 199 m npm
 • Roślinność: trawnik (dokładnie w punkcie), w kierunku rzeki kilka rodzajów drzew (buki, brzozy, iglaki) i wiele kwiatów w ogródkach (tulipany, żonkile, porzeczki itp..).
 • Pogoda: słonecznie, 22° C (temperatura odczuwalna)
 • Szczegóły: Wyjątkowe miejsce na wysokim brzegu rzeki. Na trawniku - piękne miejsce na piknik.
 • Opis przecięcia: w południowo-wschodniej Polsce, na wschód od Rzeszowa między rzekę Strug i ogródkami działkowymi. Domki wszędzie dookoła. W odległości 3 m jest betonowy słup elektryczny.
 • Nazwa: Przecięcie Kwiatowego Ogrodu

Ciąg dalszy na 50N 23E.


 All pictures
#1: The Confluence - View to the South
#2: View to the West
#3: View to the North
#4: View to the East
#5: 360° Panorama
#6: GPS Reading
#7: The Confluence Hunters
#8: The Entrance to the Allotment
#9: Southern Suburb of Rzeszów
#10: Little Church in Rzeszów
ALL: All pictures on one page