W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Małopolskie

2.2 km (1.4 miles) SSE of Tarnów, Małopolskie, Poland
Approx. altitude: 204 m (669 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 159°W

Accuracy: 6 m (19 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View to the West #3: View to the North #4: View to the East #5: Panorama #6: GPS Reading #7: The Confluence Hunters #8: The Monument? #9: Jan Leńka Street

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 21°E (visit #4)  

#1: The Confluence - View to the South

(visited by Rainer Mautz and Elionora)

29-Apr-2006 --

Wersja polska

English

This is the 8th visit out of an 11-confluences-hunt along the 50-degree latitude line. The trip starts at 50°N 13°E and follows our previous hunt westwards along the 50 degree line.

After a successful visit of 50°N 20°E, we continued our trip eastwards on the national road no.4 from Kraków. It was one of the simplest hops from one confluence to another: we just had to stay on that road until we reached the city of Tarnów. The actual amazing fact is that all four confluences 50°N 20° – 23°E are situated along the road no.4 within a maximum distance of 3 km!

Tarnów is a city in south-eastern Poland with 121,500 inhabitants (1995), situated in the Lesser Poland Voivodship. In the year 1939 Tarnów had 40,000 inhabitants, ca. half of them were Jews. The German army entered the town on September 8, 1939, and a ghetto was established in March, 1941. Deportations to Belzec and Plaszow began in June, 1942, and by December, 1943, the ghetto was completely liquidated. Today, there are still remains from the Bima Synagogue dating back to the 17th century. There is also the St. Maria Cathedral which was built in the 15th century.

We cruised a little around in Tarnóws southern district Zablocie, until we got within a distance of 33 m to the confluence on the steet ‘Jana Leńka’. We walked these remaining 33 m over an open meadow and located the exact spot in the middle of it. To the south are some residential houses and to the other sides allotment gardens.

One thing we didn’t figure out was, if an object (picture #8) is a confluence monument or not. It is located 16 meters south-west of our zero-reading and consists of a concrete pillar with a rusty metal marker on its centre. It could well be a boundary stone, but then one needs to answer why it is located in the centre of the plot and why it is not even to the ground, as boundary stones tend to be placed.

CP visit details:

 • Time at the CP: 13:00 a.m.
 • Driving time to get to the CP: 1 hour 50 minutes
 • Driving distance: 89 km from 50°N 20°E
 • Distance of car parking: 33 m
 • Distance to a track: 33 m
 • Distance to a road: 120 m
 • Distance to houses: 40 m
 • Topography: flat, some hills at the horizon
 • Minimal distance according to GPS: 0.73 m
 • Position accuracy at the CP: 5 m
 • GPS height: 203 m
 • Vegetation: grass, garden land with mixed vegetation.
 • Weather: partly cloudy, 15° C (felt temperature)
 • Specialities: The unknown concrete pillar on the garden-land. Although most areas around a private and fenced, this particular plot of land is left open and uncultivated (which gives confluencers an easy access)
 • Description of the CP: In Southern Poland just south of Tarnów, scattered housing and gardening. Exact location on fallow land.
 • Given Name: The Mysterious Pillar Confluence

Story continues at 50N 22E.

Wersja polska

Ósme przecięcie z wyprawy na 11 przecięć wzdłuż równoleżnika 50 stopni szerokości północnej. Podróż zaczyna się na 50°N 13°E i jest kontynuacją naszej wcześniejszej wyprawy na zachód wzdłuż pięćdziesiątego równoleżnika.

Po odwiedzeniu 50°N 20°E, kontynuowaliśmy podróż na wschód drogą krajową nr 4 z Krakowa. To był jeden z prostszych przeskoków z przecięcia na przecięcie: po prostu jechaliśmy główną drogą aż do Tarnowa. W istocie ciekawe jest że wszystkie cztery przecięcia 50°N 20° – 23°E znajdują się wzdłuż drogi nr 4, najdalej 3 km od niej!

Tarnów to miasto w połudnowo-wschodniej Polsce 121,500 inhabitants (1995) w województwie Małopolskim. W roku 1939 Tarnów miał 40,000 mieszkańców, połową z nich byli Żydzi. Armia niemiecka wkroczyła do miasta 8 września 1939 a w marcu 1941 powstało getto. Wywózki do Bełżca i Płaszowa zaczeły się w czerwcu 1942 i do grudnia 1943 getto było zlikwidowane. Dzisiaj z synagogi pozostała tylko Bima z 17 wieku. Należy też odwiedzić piętnastowieczny Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny.

Krążyliśmy trochę po połódniowej części Tarnowa - Zabłocie aż dotarliśmy na 33 metry od przecięcia na ulicę Jana Leńka. Przeszliśmy ostatnie 33 metry po łące i znaleźliśmy dokładne miejsce na jej środku. Na południe są domy mieszkalne a w innych kierunkach ogródki.

Nie ustaliliśmy, czy objekt (zdjęcie nr. 8) jest pomnikiem oznaczajacym przecięcie. Znajduje się on 16 metrów na południowy zachód od naszych zer i jest betonowym słupem z zardzewiałym metalowym znacznikiem w środku. To mógłby być słup graniczny ale dlaczego jest na środku działki i dlaczego nie jest na ziemii jak zwykle kamienie graniczne?

Szczegóły techniczne:

 • Na przecięciu: 13:00
 • Czas dojazdu do przecięcia: 1 godzina 50 minut
 • Odległość dojazdu: 89 km z 50°N 20°E
 • Odległośc od samochodu: 33 m
 • Odległość od ścieżki: 33 m
 • Odległośćo od drogi: 120 m
 • Odległość do zabudowań: 40 m
 • Topografia: płaski, wzgórza na horyzoncie
 • Minimalna odległość według GPS: 0.73 m
 • Dokładność pozycji na przecięciu: 5 m
 • Wysokość: 203 m npm
 • roślinność: trawa, ogrody z mieszaną roślinnością.
 • Pogoda: częściowe zachmurzenie, 15° C (temperatura odczuwana)
 • Znaki szczególne: Nieznanego przeznaczenie betonowy słup wśród ogrodów. Mimo że większość terenów wokół jest prywatna i ogrodzona, ta działka jest nieogrodzona i opuszczona (co daje łatwy dostęp dla łowców przecięć).
 • Opis przecięcia: w południowej Polsce, na wschód od Tarnowa, wśród ogrodów i domów. Przecięcie na nieużytku.
 • Nazwał Przecięcie z Tajemniczym Słupem.

Ciąg dalszy na 50N 22E.

Coordinator's Note: This misterious pillar might be a geodetic survey mark, probably dating long before WGS-84. There is a confluence monument dating 1983 around, about 150 meters west of WGS-84 confluence (probably a Pulkowo 1942 datum confluence).

Ten tajemniczy słup to prawdopobnie znak geodezyjny, prawdopodobie ustawiony przed powstaniem układu WGS-84. Niedaleko jest pomnik z 1983 roku, oznaczający przecięcie, około 150 metrów na zachód od przecięcia w układzie WGS-84. Prawdopodobnie jest to przecięcie w układzie Pulkowo 1942.


 All pictures
#1: The Confluence - View to the South
#2: View to the West
#3: View to the North
#4: View to the East
#5: Panorama
#6: GPS Reading
#7: The Confluence Hunters
#8: The Monument?
#9: Jan Leńka Street
ALL: All pictures on one page