W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Wielkopolskie

2.2 km (1.4 miles) SSE of Przesieki, Wielkopolskie, Poland
Approx. altitude: 67 m (219 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 53°S 164°W

Accuracy: 2 m (6 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N / North view #3: Widok w kierunku E / East view #4: Widok w kierunku S / South view #5: Widok w kierunku W / West view #6: Odczyt GPS / GPS reading #7: Bezposrednie miejsce punktu z oznaczoniem tyczką z odbiornikiem GPS / Exact spot marked by GPS #8: Przecinka i płot wzdłuż niej łatwo doprowadzają niemal do samego punktu / The clearing and the fence. It's easily lead almost to the CP along it #9: Miejsce na zaparkowanie / Parking #10: Obecny wygląd drogi wojewódzkiej 123 w pobliżu punktu / Provincial road 123 near the confluence #11: Trasa dojścia do punktu / The route to the point

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  53°N 16°E (visit #7)  

#1: Widok na punkt z około 20 metrów (z przecinki wzdłuż płotu) / Confluence view in 20 m

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

18-Sep-2021 – Punkt 53°N 16°E jest piętnastym punktem osiągniętym w ramach wrześniowej wyprawy wakacyjnej - poprzedni zdobyty punkt to 53°N 15°E. W tym dniu planowałem osiągnąć trzy punkty do DCP (53°N 16°E, 53°N 17°E, 53°N 18°E) gdyż wydawało mi się, że wszystkie trzy, w tym także 53°N 16°E, będą łatwe do namierzenia i ich udokumentowanie nie zajmie zbyt wiele czasu.

Tymczasem już zbliżając się do niego drogą wojewódzka 123 zorientowałem się, że chyba się pomyliłem, gdyż droga wyglądała na całkowicie wyremontowaną, z bardzo dobrym asfaltem, ale i z poboczem i jego oznakowaniem wykluczającym zaparkowanie auta przy drodze na wprost punktu. Pozostało więc zawrócenie i wjazd do lasu w drogę leśną, którą zobaczyłem około 200m wcześniej. Próba dotarcia do punktu tą drogą leśną też zakończyła się niepowodzeniem, gdyż okazało się, że prawie od samego jej początku jest odgrodzona od lasu szczelnym płotem niemożliwym do przejścia, a nawet gdyby się to jakoś udało (liczyłem na jakąś dziurę w tym płocie opisaną przez któregoś z poprzedników), to las za nim prezentował się niemal jak zwarta ściana, a przedzieranie się przez niego jako raczej wyczyn dość karkołomny. Pozostało więc zaparkować auto na początku owej drogi leśnej i jednak szukać dojścia do punktu od strony szosy, gdzie las wydawał się znacznie rzadszy.

Po zaparkowaniu auta zorientowałem się jednak, że płot i sam gęsty lasek kończą się tuż obok ostrym klinem, a druga ściana płotu biegnie wzdłuż przecinki widocznej na zdjęciach satelitarnych. Co więcej, pojawiła się nadzieja, że jeśli płot biegnie przez cały czas konsekwentnie tą przecinką, to punkt 53°N 16°E leży poza nim. Wiedziony tą nadzieją ruszyłem przez las przecinką wzdłuż płotu. Po dojściu do równoleżnika 53°N skierowałem się niemal prostopadle do płotu w kierunku E i po chwili dotarłem do punktu 53°N 16°E. Osiągnięcie namiaru 0/0 z przyzwoitą dokładnością 2 m poszło dość szybko, jednak niestety lepszej dokładności już nie udało się osiągnąć. Po zrobieniu zdjęć powróciłem do auta tą samą drogą i ruszyłem w dalszą drogę w kierunku punktu 53°N 17°E.

English

18-Sep-2021 – The confluence point 53°N 16°E is the fifteenth point reached as part of the September holiday expedition - the previous CP conquered was 53°N 15°E. On this day, I planned to reach three Degee Confluence Points (53°N 16°E, 53°N 17°E, 53°N 18°E) because it seemed to me that all three, including 53°N 16°E, will be easy to track and documenting them will not take much time.

Meanwhile, as I was approaching it on provincial road 123, I realized that I must have made a mistake, because the road looked completely renovated, with very good asphalt, but also with a shoulder and markings that excluded parking the car on the road in front of the point. So all I had to do was turn around and enter the forest onto the forest road I had seen about 200 m earlier. An attempt to reach the point via this forest road also ended in failure, as it turned out that it was almost from the very beginning is separated from the forest by a tight fence that is impossible to pass, and even if it somehow succeeded (I was counting on some hole in this fence described by one of my predecessors), the forest behind him looked almost like a solid wall, and getting through it was quite a breakneck feat. So the only thing left to do was to park the car at the beginning of the forest road and look for access to the point from the road where the forest seemed to be much sparser.

After parking the car, however, I realized that the fence and the dense forest itself ended with a sharp wedge right next to it, and the second wall of the fence runs along the clearing visible in satellite photos. Moreover, there was hope that if the fence consistently ran along this comma all the time, the point 53°N 16°E lay beyond it. Guided by this hope, I set off through the forest along the fence. After reaching the parallel 53°N, I headed almost perpendicular to the fence in the E direction and after a while I reached the point 53°N 16°E. Achieving a 0/0 bearing with a decent accuracy of 2 m was quite quick, but unfortunately better accuracy was not achieved. After taking photos, I returned to the car the same way and continued towards the point 53°N 17°E.


 All pictures
#1: Widok na punkt z około 20 metrów (z przecinki wzdłuż płotu) / Confluence view in 20 m
#2: Widok w kierunku N / North view
#3: Widok w kierunku E / East view
#4: Widok w kierunku S / South view
#5: Widok w kierunku W / West view
#6: Odczyt GPS / GPS reading
#7: Bezposrednie miejsce punktu z oznaczoniem tyczką z odbiornikiem GPS / Exact spot marked by GPS
#8: Przecinka i płot wzdłuż niej łatwo doprowadzają niemal do samego punktu / The clearing and the fence. It's easily lead almost to the CP along it
#9: Miejsce na zaparkowanie / Parking
#10: Obecny wygląd drogi wojewódzkiej 123 w pobliżu punktu / Provincial road 123 near the confluence
#11: Trasa dojścia do punktu / The route to the point
ALL: All pictures on one page