W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Wielkopolskie

1.1 km (0.7 miles) W of Borowiec Nowy, Wielkopolskie, Poland
Approx. altitude: 108 m (354 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 52°S 162°W

Accuracy: 7 m (22 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N / North view #3: Widok w kierunku E / East view #4: Widok w kierunku S / South view #5: Widok w kierunku W / West view #6: Odczyt GPS / GPS reading #7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot #8: Ja i Pixiu w punkcie pomiaru / Visitors #9: Droga dojazdowa / Access road #10: Droga leśna doprowadzająca w pobliże punktu / A forest road leading to the CP #11: Budynki opuszczonego gospodarstwa widocne na polanie / Buildings of an abandoned farm visible in the clearing #12: Trasa dojazdu i dojścia do punktu / The route to and from the CP

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  52°N 18°E (visit #8)  

#1: Widok na punkt z około 15 metrów / Confluence view in 15 m

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

20-Sep-2021 – Punkt 52°N 18°E jest dziewiętnastym i ostatnim punktem osiągniętym w ramach wrześniowej wyprawy wakacyjnej – poprzedni zdobyty punkt to 52°N 17°E. Do punktu zbliżałem się drogą wojewódzka 443, z której skręciłem na południe o wsi Stara Ciswica. Ze wschodnich obrzeży tej wsi prowadzi piaszczysta droga przez las i obszerną polaną w kierunku punktu 52°N 18°E. Po przejechaniu około 1km dojeżdża się do skraju lasu, w którym po następnych kilkudziesięciu metrach można znaleźć bardzo wygodne miejsce do zaparkowania. Od tego miejsca prowadzi w kierunku południowym, z lekkim odchyleniem na zachód, wygodna choć niepozorna droga leśna, która doprowadza już w bezpośrednie sąsiedztwo punktu. Jeszcze tylko 100 m przez las w kierunku wschodnim, cały czas ścieżkami - nie trzeba się przedzierać – i jesteśmy na miejscu. Dokładność pomiaru wyjątkowo słaba, bo tylko 7 m, ale namiar na punkt 0/9 udało się uzyskać, choć zajęło mi to kilkanaście minut wysiłków.

Na ten dzień zaplanowałem jeszcze tylko znalezienie fajnego miejsca na biwak. Z mapy wynikało, że na południowych obrzeżach lasu w pobliżu wsi Korab usytuowany jest ładny parking leśny. Postanowiłem do niego dotrzeć więc wybrałem drogę na wprost przez las, zaznaczoną na mapach leśnictwa jako publiczną. Wybór nie był jednak szczęśliwy gdyż okazało się, że droga jest tak piaszczysta, że przez ponad 6 kilometrów jazdy nią spociłem się za kierownicą kilkukrotnie sądząc, że przed zakopaniem się może mnie uratować tylko cud. Parking okazał się rzeczywiście bardzo sympatyczny, spokojny, pięknie usytuowany przy drodze gruntowej bardzo rzadko uczęszczanej.

W tym miejscu mogłem się wreszcie posilić i świętować skompletowanie wszystkich lądowych punktów DCP na terenie Polski.

Cóż za niesamowity przypadek. Teraz dopiero, pisząc ten tekst, zorientowałem się, że ten punkt 52°N 18°E, który jest moim ostatnim skompletowanym punktem DCP na terenie Polski, jest tez tym samym punktem, który został zdobyty 20 lat temu, w 2001 roku, jako ostatni w Polsce! Cóż za przypadek :)

Moje plany na przyszłość w DCP:

  1. Poprawić dwa punktów DCP, których namiary nie były 0/0;
  2. Powtórzyć punkt uznany za niekompletny z powodu nieodpowiednich fotografii;
  3. Zdobyć punkt morski.
Po tym będę mógł już spokojnie dożywać starości czekając na natchnienie do podjęcia kolejnych wyzwań :)

English

20-Sep-2021 – The confluence point 52°N 18°E is the nineteenth and last point reached as part of the September holiday expedition – the previous point conquered was 52°N 17°E. I approached the point on provincial road 443, from which I turned south at the village of Stara Ciswica. From the eastern outskirts of this village there is a sandy road through the forest and a large clearing towards the point 52°N 18°E. After driving about 1 km, you reach the edge of the forest, where, after a few dozen meters, you can find a very convenient place to park. From this point, a comfortable but inconspicuous forest road leads south, with a slight deviation to the west, which leads to the immediate vicinity of the point. Just 100 m further through the forest towards the east, all the time along the paths – you don't have to wade through – and we are there. The measurement accuracy was extremely poor, only 7 m, but I managed to obtain a bearing at the 0/9 point, although it took me several minutes of effort.

For this day, I only planned to find a nice place to camp. The map showed that there is a nice forest parking lot on the southern outskirts of the forest near the village of Korab. I decided to reach it, so I chose the road straight through the forest, marked on forestry maps as public. However, the choice was not a happy one because it turned out that the road was so sandy, that during the 6 kilometers of driving it, I sweated several times while driving, thinking that only a miracle could save me from burying myself. The parking lot turned out to be very nice, quiet, beautifully situated on a dirt road that is rarely used.

Here I could finally eat and celebrate completing all land DCPs in Poland.

What an amazing coincidence. Only now, while writing this text, did I realize that this point 52°N 18°E, which is my last completed DCP in Poland, is also the same point that remains conquered 20 years ago, in 2001, as the last one in Poland! What a coincidence :)

My future plans at DCP:

  1. Correct two DCPs whose accuracy were not 0/0;
  2. Repeat an item deemed incomplete due to inappropriate photos;
  3. Capture a sea point.
After this, I will be able to live to old age peacefully, waiting for inspiration to take on new challenges :)

 All pictures
#1: Widok na punkt z około 15 metrów / Confluence view in 15 m
#2: Widok w kierunku N / North view
#3: Widok w kierunku E / East view
#4: Widok w kierunku S / South view
#5: Widok w kierunku W / West view
#6: Odczyt GPS / GPS reading
#7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot
#8: Ja i Pixiu w punkcie pomiaru / Visitors
#9: Droga dojazdowa / Access road
#10: Droga leśna doprowadzająca w pobliże punktu / A forest road leading to the CP
#11: Budynki opuszczonego gospodarstwa widocne na polanie / Buildings of an abandoned farm visible in the clearing
#12: Trasa dojazdu i dojścia do punktu / The route to and from the CP
ALL: All pictures on one page
  Pending visits
Submitted  Visit date  Name  Success?  Status? 
10-Nov-23  20-Oct-23  Richard Ohnesorge  yes  pending